Projekty

Informacja o realizowanych projektach i zadaniach w poszczególnych latach

2004

1. Szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz EFS i tworzenia projektów socjalnych przyniosło dodatni wynik na działalności statutowej Stowarzyszenia w kwocie 1425,28 zł

2. Współpraca z Fundacją Polsat: Dotacja na pokrycie kosztów leczenia jednego dziecka z terenu gminy Klucze.Stowarzyszenie odpowiedzialne za wydatkowanie środków, które fundacja Polsat przekazała na ten cel. Przekazywanie środków odbywało się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów przez rodziców. Dotacja nie została wykorzystana w całości w 2004 roku , część jej będzie wydawana w roku 2005 w kwocie 27 880,97 zł.

3. Przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie realizacja programu socjoterapeutycznego „ Coca – Cola to jest to….” Dla dzieci sprawiających problemy wychowawcze. Program zrealizowany z dotacji Wojewody Małopolskiego oraz w oparciu porozumienie o współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczach dotacja w wysokości 5 000,00 zł w całości wykorzystana na realizację programu.

4. Projekt „Łóżka odciążeniowe dla osób niepełnosprawnych”. Projekt dofinansowany ze środków województwa małopolskiego w ramach programu wspierania integracji osób niepełnosprawnych. W ramach tego projektu zakupiono dwa łóżka dla osób niepełnosprawnych, które przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu i przeprowadzono szkolenie specjalistyczne personelu. Projekt udało się zrealizować w oparciu o współpracę z Starostwem Powiatowym w Olkuszu. Kwota dotacji w wysokości 2 800,00 zł w całości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w 2004r.

5. W końcu roku 2004 Stowarzyszenie przygotowało ofertę w otwartym konkursie ogłoszonym przez Gminę Klucze na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Oferta dotyczy prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Oferta stowarzyszenia wygrała konkurs i z dniem 30.12.2004. Stowarzyszenie podpisało umowę na realizacje tego zadania. Umowa na realizację powyższego zadania została podpisana na okres 1 roku z możliwością przedłużenia. Pierwsze środki finansowe na realizacje tego zadania wpłyną na konto Stowarzyszenia styczniu 2005r.
2005

6. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku dla 30 osób z zaburzeniami psy-chicznymi w 6 pracowniach: biologicznej, muzycznej, ceramicznej, plastycznej, gospodarczej i kra-wieckiej.

7. Współpraca z Fundacją Polsat: Dotacja na pokrycie kosztów leczenia jednego dziecka z terenu gminy Klucze. Stowarzyszenie odpowiedzialne za wydatkowanie środków, które fundacja Polsat przekazała na ten cel. Przekazywanie środków odbywało się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów przez rodziców. Dotacja nie została wykorzystana w całości w 2005 roku , część jej będzie wydawana w roku 2006 w kwocie 7 244,08 zł.

8. Realizacja dwóch projektów w zakresie polityki społeczne „Szkoła życia” – dotacja inaczej kwocie 8 900,00 zł i „Żyjmy inaczej” – dotacja w kwocie 5.3240 zł w ramach umów z Zarządem Wojewódz-twa Małopolskiego.

9. Umowa z Fundacją Batory dla Łącznika Małopolskiego na kwotę 6 000 zł.

10. Realizacja projektu „Pod lipami” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kluczach i Fundacji Polsko – Niemieckiej (wyjazd młodzieży do Berlina na koszt fundacji).

11. Zakup pieca do wypalania ceramiki dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku za kwotę 8 540,00 zł.

2006

12. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku dla 30 osób z zaburzeniami psy-chicznymi w 6 pracowniach: biologicznej, muzycznej, ceramicznej, plastycznej, gospodarczej i kra-wieckiej.

13. Współpraca z Fundacją Polsat: Dotacja na pokrycie kosztów leczenia jednego dziecka z terenu gminy Klucze. Stowarzyszenie odpowiedzialne za wydatkowanie środków, które fundacja Polsat przekazała na ten cel. Przekazywanie środków odbywało się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów przez rodziców. W 2006 roku, wykorzysta-no dotację w kwocie 6 455,83 zł, pozostało na 2007 rok 789,02 zł.

14. Realizacja w ramach umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego projektu „Przygotowanie kadry pomocy społecznej do pracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”. Koszt całkowity zadania wyniósł 10 091,30 zł, z czego dotacja Zarządu wyniosła 5 760,00 zł a środki własne stowarzyszenia to kwota
4 331,30 zł.

15. Realizacja w ramach umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego projektu „Integracja poprzez sztukę”. Koszt całkowity zadania wyniósł 9 282,48 zł, z czego dotacja Zarządu wyniosła 4 001,00 zł a środki własne stowarzyszenia to kwota 5 281,30 zł.

16. Realizacja w ramach umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego projektu „Więcej wiem – le-piej pomagam sobie i innym”. Koszt całkowity zadania wyniósł 14 650,00 zł, z czego dotacja Zarzą-du wyniosła 14 150,00 zł a środki własne stowarzyszenia to kwota 500,00 zł.

17. Realizacja w ramach umowy z Wojewodą Małopolskim projektu „Bez barier”. Koszt całkowity zadania wyniósł 12 813,00 zł, z czego dotacja Wojewody wyniosła 5 000,00 zł a środki własne stowarzyszenia to kwota 7 813,00 zł.

18. Realizacja w ramach umowy z Wojewodą Małopolskim projektu „Razem pokonamy przemoc”. Koszt całkowity zadania wyniósł 8 430,00 zł, z czego dotacja Wojewody wyniosła 3.620,00 zł a środki własne stowarzyszenia to kwota 4 810,00 zł.

19. Zorganizowanie szkolenia dla kadr pomocy społecznej z terenu woj. małopolskiego na temat „Prze-ciwdziałanie przemocy – radzenie sobie ze stresem – wypalenie zawodowe”. Koszt szkolenia za-mknął się kwotą 7 750,00 zł.

2007

20. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku dla 30 osób z zaburzeniami psy-chicznymi w 6 pracowniach: biologicznej, muzycznej, ceramicznej, plastycznej, gospodarczej i krawieckiej.

21. Współpraca z Fundacją Polsat: Dotacja na pokrycie kosztów leczenia jednego dziecka z terenu gminy Klucze. Stowarzyszenie odpowiedzialne za wydatkowanie środków, które fundacja Polsat przekazała na ten cel. Przekazywanie środków odbywało się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów przez rodziców . W roku 2007 realizacja tego projektu zakończyła się pozostałą z 2006 r kwotę dotacji w wysokości 789,02 zł przekazano w całości.

22. Realizacja trzech projektów w zakresie polityki społeczne „Rozwijanie potencjału organizacji poza-rządowych działających w obszarze pomocy społecznej na terenie powiatu olkuskiego” – dotacja w kwocie 6 000,00 zł i „Żyjmy inaczej” – dotacja w kwocie 2 600,00 zł oraz „Skarbnica pomysłów” – dotacja w kwocie 12 000,00 zł , w ramach umów z Zarządem Województwa Małopolskiego.

23. Realizacja zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji II komponentu Pro-gramu „ Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” pod nazwa „prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego” – dotacja w kwocie 100 000,00 zł – w ramach umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej; Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

2008

24. Realizacja projektu „ABC Gospodarki Społecznej” w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Realizacja projektu opiera się na zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań służących zwiększeniu efektywności działań na rzecz osób niepracujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przy jego realizacji zostały wykorzystane doświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, zdobyte podczas wdrażania projektu IW EQUAL „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”, w ramach którego został wypracowany model Trenera Zatrudnienia Wspieranego dla osób długotrwale bezrobotnych. Liderem projektu był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, a jego partnerami dwa stowarzyszenia z terenu województwa małopolskiego: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych „STOPIL”. Aktywizacja zawodowa i społeczna była prowadzona przez Koordynatorów i Trenerów Zatrudnienia Wspieranego, którzy po ukończeniu intensywnego szkolenia, udzielali wsparcia swoim klientom na wszystkich etapach prowadzących do podjęcia zatrudnienia. Zadanie było realizowane na terenie Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa, a także w wybranych placówkach wspierających osoby niepełnosprawne: Środowiskowych Domach Samopomocy w Kolbarku, Pałecznicy, Wolbromiu oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kluczach i Olkuszu. Projekt zakończył się z dniem 31.12.2010 r.
Budżet projektu: 4 999 931,00 zł.
Strona projektu: www.projekt-abc.pl

25. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej od maja 2008 roku – dofinansowanie kwotą 30 000,00 zł.

26. Realizacja projektu „Powiatowy plan rozwoju i promocji Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu było wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o podniesienie kompetencji instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie ekonomii społecznej, ze szczególnym naciskiem na rozwój dialogu społecznego na rzecz lokalnego rynku pracy. Projekt bezpośrednio adresowany był do 40 instytucji i organizacji pomocowych z powiatów: olkuskiego i chrzanowskiego. W trakcie trwania przygotowano po jednym z pracowników tych instytucji do kompleksowego udzielania doradztwa i prowadzenia szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, opracowano dwa Powiatowych Planów Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz zawiązano dwa powiatowe partnerstwa na rzecz ich wdrażania. Projekt Stowarzyszenia „KLUCZ” w 2008 roku uzyskał dotację w kwocie 124 850,00 zł.
Strona projektu: www.stowarzyszenie-klucz.pl/fio/opis-projektu.html

27. Przystąpienie jako jednostka partnerska do projektu „Budowanie regionalnego sytemu wczesnej interwencji dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w celu jej wzmocnienia i lepszej integracji społecznej” realizowanego przez Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom. Projekt dofinansowany jest przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt realizowany jest od września 2008 roku do stycznia 2010 r.
Strona projektu: http://wczesnainterwencja.eu/

28. Realizacja projektu „Wiedza oznacza siłę” dofinansowanego kwotą 7 000,00 zł przez Wojewodę Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z obszaru pomocy społecznej. Zadanie realizowane było wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczach i jego celem było przeciwdziałanie przemocy oraz minimalizowanie jej negatywnych skutków poprzez rozszerzenie oferty Punktu Interwencji Kryzysowej o dyżury specjalistów, których zadaniem jest edukacja osób doznających przemocy, udzielanie wsparcia oraz towarzyszenie im w uwalnianiu się od przemocy.

29. Realizacja projektu „Tradycja łączy pokolenia” dofinansowanego kwotą 5 000,00 zł w ramach Pro-gramu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”. Głównym celem projektu była integracja międzypokoleniowa seniorów poprzez ich współpracę z młodzieżą oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych.

2009

30. Realizacja projektu „Powiatowy plan rozwoju i promocji Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu było wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o podniesienie kompetencji instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie ekonomii społecznej, ze szczególnym naciskiem na rozwój dialogu społecznego na rzecz lokalnego rynku pracy. Projekt bezpośrednio adresowany był do 40 instytucji i organizacji pomocowych z powiatów: miechowskiego i proszowickiego. W trakcie trwania przygotowano po jednym z pracowników tych instytucji do kompleksowego udzielania doradztwa i prowadzenia szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, opracowano dwa Powiatowych Planów Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz zawiązano dwa powiatowe partnerstwa na rzecz ich wdrażania. Projekt Stowarzyszenia „KLUCZ” w 2009 roku uzyskał dotację w kwocie 117 190,00zł.
Strona projektu: www.stowarzyszenie-klucz.pl/fio/opis-projektu.html

31. Realizacja projektu „Aktywni życiowo” dofinansowanego kwotą 13 060,84 zł przez Zarząd Woje-wództwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z obszaru pomocy społecznej. Celem realizowanego zadania była reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

32. Kontynuowanie jako jednostka partnerska do projektu „Budowanie regionalnego sytemu wczesnej interwencji dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w celu jej wzmocnienia i lepszej integracji społecznej” realizowanego przez Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom. Projekt dofinansowany jest przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt realizowany jest od września 2008 roku do stycznia 2010 r.
Strona projektu: http://wczesnainterwencja.eu/

33. Kontynuacja projektu „ABC Gospodarki Społecznej” wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz Stowarzyszeniem „STOPIL”.
Strona projektu: www.projekt-abc.pl

2010

34. Realizacja projektu „Powiatowy Plan Rozwoju i Promocji Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu było wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o podniesienie kompetencji instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie ekonomii społecznej, ze szczególnym naciskiem na rozwój dialogu społecznego na rzecz lokalnego rynku pracy. Projekt bezpośrednio adresowany był do 60 instytucji i organizacji pomocowych z powiatów: bocheńskiego, myślenickiego i wielickiego. W trakcie trwania przygotowano po jednym z pracowników tych instytucji do kompleksowego udzielania doradztwa i prowadzenia szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, opracowano dwa Powiatowych Planów Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz zawiązano dwa powiatowe partnerstwa na rzecz ich wdrażania. Projekt Stowarzyszenia „KLUCZ” w 2010 roku uzyskał dotację w kwocie 87 180,00zł.
Strona projektu: www.stowarzyszenie-klucz.pl/fio/opis-projektu.html

35. Realizacja projektu „Aktywnie cieszymy się życiem” w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010). Budżet projektu wyniósł 54 200,00 zł z czego dofinan-sowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyniosło 49 200,00 zł. Projekt zakładał szereg działań adresowanych do ludzi starszych promujący „aktywną starość” i pobudzający aktywność społeczności wiejskich a w szczególności osób w wieku emerytalnym, w szczególności:
– Kampanię promującą, seminaria powiatowe, spotkania z samorządami gminnymi i powiatowymi. Rekrutacja osób i wysłanie zaproszeń do gości i odbiorców projektu. Plakaty i ulotki informujące o seminariach. Rekrutacja i promocja była prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej i placówki podstawowej opieki zdrowotnej oraz przez sołtysów.
– Seminaria powiatowe promujące aktywny sposób spędzania czasu przez osoby starsze i promujących ich zaangażowanie w prace na rzecz środowiska lokalnego. Seminaria całodniowe prezentujące aktywne formy : Kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, Koła Gospodyń Wiejskich, prace wolontaryjne wśród dzieci i osób niepełnosprawnych. Seminaria zorganizowano w 2 powiatach: 1 powiat w Małopolsce i 1 powiat w Wielkopolsce. Program seminarium obejmował: wykład dotyczący zdrowego i higienicznego trybu życia w podeszłym wieku, prezentacja możliwości zakładania Klubów Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, założenia stowarzyszenia. Prezentacja dobrych praktyk w obszarze aktywności osób starszych, warsztat „ jak założyć organizacje pozarządową i źródła finansowania projektów skierowanych dla osób starszych”, wykład na temat możliwości jakie daje Internet. Prezentacja możliwości jakie daje wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci. Seminaria zakończone były wspólną imprezą integracyjną.
– Dwie wizyty studyjne połączone z warsztatami dla liderów lokalnych pobudzające osoby starsze do aktywności.

36. Realizacja zadania „Wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących inte-gracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu” na zlecenie Gminy Klucze w ramach któ-rego zorganizowano we wszystkich sołectwach gminy uroczystości obchodów „Dnia Seniora”. Na zadanie gmina Klucze przeznaczyła kwotę dotacji 10 000,00 zł.

37. Realizacja zadania „Odnowa Centrum wsi Ibramowice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt przewidywał wykonanie robót budowlanych obejmujących: wymianę okien, wykonanie utwardzenia placu przed Domem Ludowym, utwardzenie ścieżek pie-szych, budowę ogrodzenia i budowę boiska sportowego ogólnodostępnego. Inwestycja, której koszt ostateczny wyniósł 612 405,75 zł, zakończona została do dnia 31.07.2010 r.

2011

38. Realizacja projektu Zakład Aktywizacji Zawodowej „OGNIWO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 01.2011-08.2013 w kwocie 3 813 789,60 zł. Projekt swoimi działaniami obejmuje grupę osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, która to ma największe problemy na rynku pracy. Zakład Aktywizacji Zawodowej jest jedyną możliwością odbycia „okresu przejściowego zatrudnienia”, niezbędnego do ich pełnej aktywizacji zawodowej. Będzie placówką, która nie tylko będzie podejmować
działania edukacyjne i aktywizacyjne, ale również będzie podmiotem ekonomii społecznej, który będzie w przyszłości wytwarzać usługi i produkty pozwalające na częściowe wypracowywanie własnych dochodów. Projekt obejmuje:
– szkolenia
dla 40 ON z zakresu gastronomii:
kucharz, kelner, pomoc kuchenna. Szkolenia będą trwać 12 miesięcy i zakończą się egzaminem praktycznym. Podczas szkoleń uczestnicy przez 12 m-cy będą otrzymywać zasiłek szkoleniowy.
– coaching – objęcie procesem coachingu 40 ON przez trenerów zatrudnienia wspieranego
– doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne
– rehabilitacja medyczna i opieka pielęgniarska dla 40 ON
– 12 m-cy zatrudnienia dla 20 ON
– zapewnienie promocji produktów i usług dla ZAZ
Strona projektu: www.zaz.stowarzyszenie-klucz.pl

39. Realizacja projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Dz. 6.1.1 w latach 2011-2012 w kwocie 1 680 810,00 zł.
Wsparciem zostanie objętych 96 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, spełniających kryteria uczestnika projektu. Projekt zakłada aktywizację zawodową przy udziale 6 trenerów zatrudnienia wspieranego. Działania: –
udziału w zajęciach warsztatowych i w grupach wsparcia
szkolenia zawodowe( 96 szkoleń) –
6 miesięczne staże zawodowe( 54 staży zawodowych) –
wsparcie specjalistów( psycholog, lekarz, doradca zawodowy, terapeuta uzależnień…) –
trening kompetencji społecznych –
trening umiejętności niezbędnych do poruszania się po rynku pracy –
wsparcie doświadczonych trenerów zatrudnienia wspieranego
Strona projektu: www.on.stowarzyszenie-klucz.pl

40. Realizacja projektu „Tratwa – Trwały Rozwój Aktywizacja, Tak Wspieramy Ambitnych” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany od 01.08.2011r do 31.03.2014 r. Projekt realizowany jest na terenie powiatu olkuskiego, proszowickiego i zawierciańskiego. Głównym celem projektu jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Podczas trwania projektu każdy beneficjent będzie miał możliwość skorzystania z pomocy specjalistów: psychologa, trenera, specjalisty ds. osób niepełnosprawnych oraz doradcy zawodowego. Każda osoba, uczestnicząca w projekcie będzie mogła również skorzystać ze szkoleń z zakresu umiejętności społecznych, warsztatów o charakterze aktywizującym oraz możliwość ukończenia kursu zawodowego.
Biuro projektu znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Kluczach.

www.tratwa.stowarzyszenie-klucz.pl

2013

41. Realizacja projektu „Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Kolbark – Pałecznica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Dz. 6.1.1 w latach 2013-2014. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które zamieszkują teren powiatu olkuskiego lub proszowickiego. W projekcie przewidziano szkolenia zawodowe, staże zawodowe, doradztwo zawodowe, wsparcie trenerów zatrudnienia wspieranego, udział w spotkaniach integracyjnych oraz przewidziano możliwość korzystania z pracowni komputerowej z dostępem do internetu.

www.casz.stowarzyszenie-klucz.pl

42. Realizacja projektu „Spółdzielczość uczniowska -pomysł na aktywność obywatelską” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizowany w partnerstwie z włoską organizacją Federazione Trentina della Cooperazione od maja 2013 do maja 2014. Projekt zakłada wyłonienie 40 uczniów w 4 szkołach i przygotowaniu ich do bycia liderem i prowadzenia 4 spółdzielni uczniowskich, które będą trwałym efektem projektu i po jego zakończeniu będą  realizować działania na rzecz społeczności lokalnych. Działania w projekcie opierają się na nauce młodzieży  konstruowania i wdrażania  projektów: ekonomicznego, edukacyjnego, społecznego. W każdej szkole będzie prowadzony sklepik ze zdrową żywnością, który będą prowadzić uczniowie – członkowie spółdzielni uczniowskiej na przerwach pomiędzy lekcjami.

www.su.stowarzyszenie-klucz.pl

43. Realizacja projektu „Praca szyta na miarę” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany od marca 2013 do marca 2014.

www.pracaszytanamiare.stowarzyszenie-klucz.pl

2014

44. Realizacja projektu „Szansa na lepszy start” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany od stycznia 2014 do marca 2017. W wyniku działań informacyjno-promocyjnych oraz dwuetapowego procesu rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 60 osób niepełnosprawnych w każdym okresie realizacji projektu (średnio po 15 z każdego województwa) . Projekt będzie realizowany na obszarze 4 województw
(małopolskie, świętokrzyskie, śląskie, opolskie). W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: 1) Analiza potrzeb szkoleniowych, 2) Poradnictwo psychologiczne, 3) Indywidualne poradnictwo zawodowe, 4) Grupowe poradnictwo zawodowe, 5) Indywidualne wsparcie trenera pracy, 6) Zajęcia aktywizacyjne,
7) Warsztaty psychologiczne, 8) Grupa wsparcia, 9) Kursy zawodowe 10) Szkolenie własne trenera pracy, 11) Zatrudnienie beneficjenta, 12) Monitoring zatrudnienia;
13) Poszukiwanie ofert pracy;
W ramach projektu zostanie utworzony Indywidualny Plan Działania dla każdego beneficjenta ostatecznego.

 

Prace przy realizacji projektów stowarzyszenie opiera na społecznej działalności swoich członków i wolontariacie, dzięki czemu pozyskane pieniądze w całości są wykorzystywane na jego statutową działalność i pomoc społeczną.

 

2015

45. Realizacja projektu KOMPETENTNI NIEPEŁNOSPRAWNIw ramach XV konkursu PFRON. Okres: 01.04.2015 – 31.03.2017. Obszar: 4 województwa (małopolskie, śląskie,dolnośląskie, opolskie). Cel: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy. Beneficjenci ostateczni: 120 osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wykorzystano model trenera pracy, w wyniku którego zakładano zatrudnienie 48 osób na okres min. 6 miesięcy – wskaźnik rezultatu 129% (62 osoby niepełnosprawne). Beneficjenci korzystali z indywidualnych i grupowych form wsparcia, kursów
i staży zawodowych. Wszystkie formy wsparcia realizowane w oparciu o Indywidualne Plany Działania

2016

46. Realizacja projektu CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MŁODYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w ramach POWER EFS. Okres: 1.07.2016–31.05.2018. Obszar: powiat zawierciański, częstochowski oraz miasto Częstochowa. Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia osóbmłodych do 29 r. ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu. Beneficjenci: 96 osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wykorzystano model trenera pracy. Beneficjenci korzystali z indywidualnych form wsparcia oraz kursów/staży zawodowych w oparciu o Indywidualne Plany Działania

47. Realizacja projektu MIEJSCE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ „MASZ KLUCZ” w ramach POWER EFS. Okres: 01.09.2016 – 31.08.2018.Obszar: powiat olkuski i miechowski. Cel: aktywizacja zawodowa 100 osób niepełnosprawnych 30+. Beneficjenci: 100 osób niepełnosprawnych w wieku 30+. W ramach projektu wykorzystano model trenera pracy. Beneficjenci korzystali
z indywidualnych form wsparcia oraz kursów/staży zawodowych w oparciu o Indywidualne Plany Działania. Projekt oferuje doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

2017

48. Realizacja projektu KIERUNEK PRACA w ramach konkursu 1/2016 PFRON. Okres: 01.04.2017 – 31.03.2019. Obszar: 4 województwa (małopolskie, śląskie,dolnośląskie, opolskie). Cel: wejście 40 osób niepełnosprawnych projektu na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego. Beneficjenci ostateczni projektu: 120 osób niepełnosprawnych. Beneficjenci korzystali z indywidualnych i grupowych form wsparcia, w tym doradcy zawodowego, psychologa
i trenera pracy, kursów i staży zawodowych. Wszystkie formy wsparcia realizowane były w oparciu
o opracowane dla każdego uczestnika Indywidualne Plany Działania

2018

49. Realizacja projektu „Ośrodek Zacisze – dzienne wsparcie dla niesamodzielnych seniorów 60+
z terenu gminy Klucze”
w ramach EFS Okres: 02.01.2018 – 30.11.2020. Cel: aktywizacja społeczna 90 seniorów z terenu gminy Klucze. W ramach projektu realizowane są zajęcia w ramach pracowni: kulinarnej, fizjoterapeutycznej, arteterapii, muzykologii i choreoterapii oraz komputerowej. Wsparcie udziela również psycholog, a do dyspozycji seniorów jest również pokój odpoczynku oraz świetlica.

50. Realizacja projektu PRACA BEZ BARIER w ramach konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni” 4/2017 PFRON. Okres realizacji: 01.04.2018 – 31.03.2021. Obszar: 4 województwa (małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie). Cel: wejście 40 osób niepełnosprawnych projektu na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego. Beneficjenci ostateczni: 108 osób niepełnosprawnych. Beneficjenci korzystają z indywidualnych i grupowych form wsparcia, kursów
i staży zawodowych. Wszystkie formy wsparcia realizowane w oparciu o Indywidualne Plany Działania

51. Realizacja projektu ,,Agencja Zatrudnienia Osób Młodych Niepełnosprawnych” w ramach PO WER z EFS Okres: 01.06.2018 – 31.05.2020 Obszar: powiaty częstochowski i miasto Częstochowa, zawierciański, myszkowski, kłobucki, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i będziński. Cel: aktywizacja zawodowa osób należących do kategorii NEET (biernych zawodowo do 29 r.ż. nie uczestniczących
w szkoleniu i kształceniu)   z orzeczeniem o niepełnosprawności. Beneficjenci ostateczni: 96 osób.
W ramach projektu realizowane są staże i szkolenia zawodowe, zatrudnienie subsydiowane, wsparcie doradców zawodowych, trenerów zatrudnienia wspieranego i asystentów osoby niepełnosprawnej