Pracownie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbarku prowadzi 7 pracowni terapeutyczno-rehabilitacyjnych:

Pracownia plastyczna

 prod maki.jpg  kartki wielkanoc.jpg  kartki wielkanoc1.jpg
prod koty.jpg
prod krowka.jpg

prod owieczka.jpg  

Pracownia ceramiczna

     
 anioly.jpg  anioly ucz2.jpg  anioly ucz1.jpg

Pracownia muzyczno-teatralna

 

 muz1.jpg  muz2.jpg  
     

Pracownia krawiecka

 

kraw2.jpg    kraw1.jpg  kraw3.jpg
     

Pracownia kulinarno-gospodarcza

 

kuchnia.jpg
 kuchnia2.jpg  
     

Pracownia komputerowa

 

 komp.jpg    
     

Pracownia botaniczno-zoologiczna

 

 zool1.jpg  zool2.jpg  zool3.jpg
     

  

Podczas zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych podopieczni przyswajają wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin życia, począwszy od podstawowych zabiegów higienicznych po udział w pracach gospodarczych, plastycznych, krawieckich, botanicznych, ceramicznych i muzycznych. Poprzez uczestnictwo rozwijają swoje zdolności komunikacyjne, poczucie samoakceptacji, własnej wartości a także wspólnej odpowiedzialności i zaradności. Rozwijają sprawności manualne wykonując proste prace artystyczne.

Rodzaj i zakres zajęć dla każdego uczestnika ustala się w indywidualnym planie wspierania, aktywizacji, rehabilitacji i integracji społecznej, zwanym dalej planem postępowania wspierająco – aktywizującego, przygotowanym przez zespół wspierająco – aktywizujący, w porozumieniu i za zgodą uczestnika lub jego opiekuna.

Plan postępowania wspierająco – aktywizującego obejmuje w szczególności:
1)trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu;
2)trening umiejętności społecznych i interpersonalnych;
3)trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
4)inne formy postępowania, w tym przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej, na przystosowanym stanowisku lub rynku pracy.

Pracownicy w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, współpracują z:
1)rodzinami, opiekunami uczestników i innymi osobami bliskimi;
2)ośrodkiem pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie;
3)poradnią zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej;
4)powiatowym urzędem pracy;
5)ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi;
6)placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej; spółdzielniami socjalnymi, centrami i klubami integracji społecznej;
7)innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *