Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” zostało założone w 2003 roku przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej z powiatów: olkuskiego, chrzanowskiego, proszowickiego, miechowskiego i zawierciańskiego. Stowarzyszenie „KLUCZ” działa głównie w sferze pomocy społecznej, przeciwdziała ubóstwu, patologiom i wykluczeniu społecznemu, prowadzi szeroko rozumianą profilaktykę środowiskową, wspiera instytucje, organizacje i osoby zagrożone różnymi dysfunkcjami społecznymi, działa na rzecz zwalczania bezrobocia oraz aktywnej polityki rynku pracy, promuje ideę wolontariatu i integracji europejskiej oraz upowszechnia i promuje ekonomię społeczną.

Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego, a od 2007 jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Od 2005 roku prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbarku dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie. W 2009 roku wraz z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym założyło Spółdzielnię Socjalną „OPOKA”, która coraz prężniej działa w branży szkoleniowej i gastronomicznej. W 2010 roku utworzono oddział Stowarzyszenia „KLUCZ” w Pałecznicy, w powiecie proszowickim. Uchwałę o powołaniu oddziału terenowego Zarząd Stowarzyszenia podjął 5 stycznia 2010 r., 13 stycznia zorganizowano natomiast pierwsze Walne Zebranie. Z dniem 18 lutego 2010 r. oddział uzyskał wpis do KRS oraz osobowość prawną. Oddział stowarzyszenia funkcjonujący w Pałecznicy, podobnie jak stowarzyszenie – „matka”, działa w sferze społecznej. Ma na celu przede wszystkim przeciwdziałanie ubóstwu, patologiom i wykluczeniu społecznemu, profilaktykę środowiskową, zwalczanie bezrobocia oraz   aktywną politykę rynku pracy. Władzę nad oddziałem terenowym sprawuje pięcioosobowy Zarząd oraz trzyosobowa Komisja Rewizyjna. Od 2010 roku realizuje projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2018 roku założyło wraz ze Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Wiejskich „Źródełko” z Kolbarku Spółdzielnię Socjalną „MAŁOPOLANIN” działającą w branży gastronomicznej (cateringi, działalność food trucka), branży opiekuńczej (usługi opiekuńcze dla osób starszych oraz niepełnosprawnych) oraz wytwarzania rękodzieła.

Stowarzyszenie angażuje się również w akcje społeczne i charytatywne, m.in. prowadzi kampanie na rzecz przekazywania 1 % z podatku dla osób niepełnosprawnych i chorych potrzebujących wsparcia i pomocy. Poprzez szeroką działalność wspiera osoby niepełnosprawne, bezrobotne i ubogie, głównie w ramach projektów i programów aktywizujących ich społecznie i zawodowo.

Od początku swojej działalności z powodzeniem zrealizowało kilkadziesiąt projektów dofinansowanych z różnych źródeł zewnętrznych, m.in.: z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2 edycje), Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (3 edycje), Województwa Małopolskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obecnie realizuje 2 projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Agencja Zatrudnienia Młodych Osób Niepełnosprawnych” oraz „Ośrodek ZACISZE – dzienne wsparcie dla niesamodzielnych seniorów 60+ z terenu gminy Klucze” oraz 2 projekty dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z instytucjami państwowymi i samorządowymi, instytucjami pomocy społecznej, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ekonomii społecznej. Organizacja posiada całkowite wyposażenie biurowe, komputerowe, multimedialne, niezbędne do prowadzenia zajęć szkoleniowych i warsztatowych, również dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie stowarzyszenie skupia w swoich szeregach 41 członków, a władzę sprawuje
5-osobowy zarząd i 3-osobowa komisja rewizyjna. Wszyscy członkowie to osoby z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi osiągnięciami w sektorze pomocy społecznej i pozyskiwania funduszy pomocowych. W realizację zadań statutowych, oprócz członków, jest zaangażowanych 23 pracowników etatowych, 2 stażystów i  średnio około 5 wolontariuszy.

Stowarzyszenie „KLUCZ” zostało zwycięzcą IV edycji Konkursu „Kopalnia PO(KL)mysłów” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Nagrodę w postaci wyjazdu studyjnego do Brukseli stowarzyszenie otrzymało za największy projekt realizowany z EFS „Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO”.

c.d. do zakładki „Projektu”

2015

45. Realizacja projektu KOMPETENTNI NIEPEŁNOSPRAWNIw ramach XV konkursu PFRON. Okres: 01.04.2015 – 31.03.2017. Obszar: 4 województwa (małopolskie, śląskie,dolnośląskie, opolskie). Cel: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy. Beneficjenci ostateczni: 120 osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wykorzystano model trenera pracy, w wyniku którego zakładano zatrudnienie 48 osób na okres min. 6 miesięcy – wskaźnik rezultatu 129% (62 osoby niepełnosprawne). Beneficjenci korzystali z indywidualnych i grupowych form wsparcia, kursów
i staży zawodowych. Wszystkie formy wsparcia realizowane w oparciu o Indywidualne Plany Działania

2016

46. Realizacja projektu CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MŁODYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w ramach POWER EFS. Okres: 1.07.2016–31.05.2018. Obszar: powiat zawierciański, częstochowski oraz miasto Częstochowa. Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia osóbmłodych do 29 r. ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu. Beneficjenci: 96 osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wykorzystano model trenera pracy. Beneficjenci korzystali z indywidualnych form wsparcia oraz kursów/staży zawodowych w oparciu o Indywidualne Plany Działania

47. Realizacja projektu MIEJSCE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ „MASZ KLUCZ” w ramach POWER EFS. Okres: 01.09.2016 – 31.08.2018.Obszar: powiat olkuski i miechowski. Cel: aktywizacja zawodowa 100 osób niepełnosprawnych 30+. Beneficjenci: 100 osób niepełnosprawnych w wieku 30+. W ramach projektu wykorzystano model trenera pracy. Beneficjenci korzystali
z indywidualnych form wsparcia oraz kursów/staży zawodowych w oparciu o Indywidualne Plany Działania. Projekt oferuje doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

2017

48. Realizacja projektu KIERUNEK PRACA w ramach konkursu 1/2016 PFRON. Okres: 01.04.2017 – 31.03.2019. Obszar: 4 województwa (małopolskie, śląskie,dolnośląskie, opolskie). Cel: wejście 40 osób niepełnosprawnych projektu na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego. Beneficjenci ostateczni projektu: 120 osób niepełnosprawnych. Beneficjenci korzystali z indywidualnych i grupowych form wsparcia, w tym doradcy zawodowego, psychologa
i trenera pracy, kursów i staży zawodowych. Wszystkie formy wsparcia realizowane były w oparciu
o opracowane dla każdego uczestnika Indywidualne Plany Działania

2018

49. Realizacja projektu „Ośrodek Zacisze – dzienne wsparcie dla niesamodzielnych seniorów 60+
z terenu gminy Klucze”
w ramach EFS Okres: 02.01.2018 – 30.11.2020. Cel: aktywizacja społeczna 90 seniorów z terenu gminy Klucze. W ramach projektu realizowane są zajęcia w ramach pracowni: kulinarnej, fizjoterapeutycznej, arteterapii, muzykologii i choreoterapii oraz komputerowej. Wsparcie udziela również psycholog, a do dyspozycji seniorów jest również pokój odpoczynku oraz świetlica.

50. Realizacja projektu PRACA BEZ BARIER w ramach konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni” 4/2017 PFRON. Okres realizacji: 01.04.2018 – 31.03.2021. Obszar: 4 województwa (małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie). Cel: wejście 40 osób niepełnosprawnych projektu na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego. Beneficjenci ostateczni: 108 osób niepełnosprawnych. Beneficjenci korzystają z indywidualnych i grupowych form wsparcia, kursów
i staży zawodowych. Wszystkie formy wsparcia realizowane w oparciu o Indywidualne Plany Działania

51. Realizacja projektu ,,Agencja Zatrudnienia Osób Młodych Niepełnosprawnych” w ramach PO WER z EFS Okres: 01.06.2018 – 31.05.2020 Obszar: powiaty częstochowski i miasto Częstochowa, zawierciański, myszkowski, kłobucki, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i będziński. Cel: aktywizacja zawodowa osób należących do kategorii NEET (biernych zawodowo do 29 r.ż. nie uczestniczących
w szkoleniu i kształceniu)   z orzeczeniem o niepełnosprawności. Beneficjenci ostateczni: 96 osób.
W ramach projektu realizowane są staże i szkolenia zawodowe, zatrudnienie subsydiowane, wsparcie doradców zawodowych, trenerów zatrudnienia wspieranego i asystentów osoby niepełnosprawnej