Inkubator działa w ramach Projektu „ABC Gospodarki Społecznej”, którego głównym celem jest  zaktywizowanie społeczne i zawodowe osób mających duże problemy z powrotem na rynek pracy, przede wszystkim kobiet i osób niepełnosprawnych oraz wspomaganie rozwoju podmiotów aktywizacji społecznej i zawodowej (np. spółdzielni socjalnych).

Doradztwo jest świadczone w dziedzinie prawa, przedsiębiorczości społecznej, tworzenia biznesplanów, zarządzania i marketingu oraz księgowości (tylko dla nowopowstałych podmiotów ekonomii społecznej). Jak dotychczas największą popularnością cieszyły się porady i wskazówki udzielane w kwestii tworzenia biznesplanów.

Aby skorzystać z usług Inkubatora należy umówić się osobiście lub telefonicznie na spotkanie z doradcą w siedzibie Inkubatora w Kluczach, przy ul. Rabsztyńskiej 3/4, tel./fax  32 647 21 50. Więcej informacji na stronie www.projekt-abc.pl

W Inkubatorze można uzyskać wsparcie w zakładaniu nowych podmiotów aktywizacji społecznej i zawodowej (np. spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych), a po założeniu okresową pomoc w formie bezpłatnych usług księgowych oraz możliwość nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń biurowych. Pierwszym podmiotem powstałym w ramach Inkubatora jest Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”, która korzysta częściowo z jego usług.

Projekt „ABC Gospodarki Społecznej” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych „STOPIL” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.