15.02.2012 r. po raz pierwszy obradowała Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Jak dotąd taki organ w powiecie nie działał. Wiesław Pietras – prezes naszego Stowarzyszenia „KLUCZ” został przewodniczącym, o czym bardzo miło nam poinformować.

Radę powołano uchwałą Rady Powiatu Olkuskiego w październiku zeszłego roku, ale dopiero w lutym zaplanowano pierwsze posiedzenie. Otworzył je starosta olkuski Jerzy Antoni Kwaśniewski, który wręczył symboliczne powołania wszystkim członkom Rady.

W jej skład wchodzą:

– Barbara Rzońca – Radna Rady Powiatu w Olkuszu;

– Robert Kozłowski – Członek Zarządu Powiatu w Olkuszu;

– Anna Curyło-Rzepka – Wydział Polityki Społecznej i Promocji;

– Magdalena Sołtysik – Wydział Polityki Społecznej i Promocji;

– Wiesław Pietras – Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”;

– Dariusz Tomsia – Stowarzyszenie „CEL”;

– Józef Niewdana – Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy”;

– Urszula Marcinkowska – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu.

Rada w głosowaniu jawnym wybrała ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

Przewodniczący – Wiesław Pietras – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”,

Wiceprzewodnicząca – Barbara Rzońca – Radna Rady Powiatu w Olkuszu,

Sekretarz – Magdalena Sołtysik – przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

 

W trakcie pierwszego posiedzenia omówiono m.in. wstępnie udział Rady i organizacji pozarządowych w konferencji organizowanej w maju br. przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji dotyczącej pomocy społecznej dziecku.

Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 21 marca 2013.

***

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Olkuszu została powołana uchwałą Nr XVII/206/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z 24.10.2012 roku. Jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Do jej zadań należy m.in.:

– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

– udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;

– wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju Powiatu;

– podejmowanie inicjatyw dotyczących sektora pozarządowego;

– wskazywanie priorytetowych obszarów działań we współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Rada liczy 8 członków, a w jej skład Rady wchodzą przedstawiciele: Rady Powiatu (1 osoba), Zarządu Powiatu (1 osoba), komórek organizacyjnych starostwa (2 osoby) oraz organizacji pozarządowych (4 osoby). Kadencja Rady trwa dwa lata.

Informacje zaczerpnięto ze strony www.sp.olkusz.pl