Powołano Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego

15.02.2012 r. po raz pierwszy obradowała Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Jak dotąd taki organ w powiecie nie działał. Wiesław Pietras – prezes naszego Stowarzyszenia „KLUCZ” został przewodniczącym, o czym bardzo miło nam poinformować.

Radę powołano uchwałą Rady Powiatu Olkuskiego w październiku zeszłego roku, ale dopiero w lutym zaplanowano pierwsze posiedzenie. Otworzył je starosta olkuski Jerzy Antoni Kwaśniewski, który wręczył symboliczne powołania wszystkim członkom Rady.

W jej skład wchodzą:

– Barbara Rzońca – Radna Rady Powiatu w Olkuszu;

– Robert Kozłowski – Członek Zarządu Powiatu w Olkuszu;

– Anna Curyło-Rzepka – Wydział Polityki Społecznej i Promocji;

– Magdalena Sołtysik – Wydział Polityki Społecznej i Promocji;

– Wiesław Pietras – Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”;

– Dariusz Tomsia – Stowarzyszenie „CEL”;

– Józef Niewdana – Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy”;

– Urszula Marcinkowska – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu.

Rada w głosowaniu jawnym wybrała ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

Przewodniczący – Wiesław Pietras – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”,

Wiceprzewodnicząca – Barbara Rzońca – Radna Rady Powiatu w Olkuszu,

Sekretarz – Magdalena Sołtysik – przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

 

W trakcie pierwszego posiedzenia omówiono m.in. wstępnie udział Rady i organizacji pozarządowych w konferencji organizowanej w maju br. przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji dotyczącej pomocy społecznej dziecku.

Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 21 marca 2013.

***

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Olkuszu została powołana uchwałą Nr XVII/206/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z 24.10.2012 roku. Jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Do jej zadań należy m.in.:

– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

– udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;

– wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju Powiatu;

– podejmowanie inicjatyw dotyczących sektora pozarządowego;

– wskazywanie priorytetowych obszarów działań we współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Rada liczy 8 członków, a w jej skład Rady wchodzą przedstawiciele: Rady Powiatu (1 osoba), Zarządu Powiatu (1 osoba), komórek organizacyjnych starostwa (2 osoby) oraz organizacji pozarządowych (4 osoby). Kadencja Rady trwa dwa lata.

Informacje zaczerpnięto ze strony www.sp.olkusz.pl

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *