Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego nr 1/6.1.1/2011 dotyczącego wykonania usługi cateringowej na potrzeby projektu, Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy dofinansowanego z PO KL 6.11

Zamawiający informuje, iż na powyższe zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta złożone przez Spółdzielnie Socjalną OPOKA, 32-310 Klucze ul Rabsztyńska ¾, oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia, wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.