Starosta Olkuski ogłosił Konsultacje Społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu w Olkuszu w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Olkuskiego oraz projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Na stronie Starostwa Powiatowego w Ollkuszu załączono projekt uchwały oraz formularz uwag wraz z podaniem danych teleadresowych.